پورتال جامع گیلان


آبخور روسی

ÂBXOR-RUSI تلفظ

بازی ها دسته بندی


از بازی های جمعی پسرانه است. به بازی بیس بال شباهت دارد. این بازی چنانکه از اسمش پیدا است از روسیه و یحتمل از ناحیه قفقاز به گیلان آمده است.apps