پورتال جامع گیلان


جنگ مورغانه

JANGE-MURQÂNE تلفظ

بازی ها دسته بندی


تخم مرغ بازی، با تخم مرغ رنگی پخته شده (معمولا پخته شده در روناس) در ایام نوروز، جنگ مورغانه از سنت های نوروزی است.apps