پورتال جامع گیلان


آبخور

ÂBXOR تلفظ

بازی ها دسته بندی


از بازی های جمعی پسرانه است. وسیله بازی یک توپ پشمی است. این بازی شبیه دژبان است

دهنه‌ایی است که مانع آب خوردن اسب می‌شودapps