پورتال جامع گیلان


شاله عروسی

SHALE-ARUSI تلفظ

آداب و رسوم دسته بندی


در باورداشت دهقان گیلک اگر در هوای آفتابی باران ببارد شغال ها سرگرم عروسی هستند.apps