پورتال جامع گیلان


قلم روسی

QALAM-RUSI تلفظ

ابزار ها و دستگاه ها دسته بندی


قلم چوبی رنگ شده و سرقلم دار قدیمی. سر قلم فلزی را روی چوب قلم سوار کرده سپس قلم را در مرکب یا جوهر زده می نوشتند. این قلم چون از روسیه آمده آن را قلم روسی می گفتند.apps