پورتال جامع گیلان


چکتو

ČAKETO تلفظ

بازی ها دسته بندی


اسکی روی برف روستایی است. این اسکی مدور از چوب انار را گیلانیان کوه نشین به هنگام زمستان و به منظور راه رفتن روی برف به زیر چموش خود می بندند (رجوع شود به چموش)apps