پورتال جامع گیلان


گاب گوساله فینگیلی

GAB-GUSALE-FINGILI تلفظ

بازی ها دسته بندی


از بازی های بومی محلی است. پنج نفر به وسیله پنج سنگ با اسامی: گاو، گوساله، فینگیلی، جینگیلی، پینیری بازی می کنند.apps