پورتال جامع گیلان


مورغانه بازی

MURQÂNE-BÂZI تلفظ

بازی ها دسته بندی


از سرگرمی های نوروزی است. این بازی به وسیله تخم مرغ پخته و رنگ شده صورت می گیرد.apps