پورتال جامع گیلان


فندق بازی

FANDAQ-BÂZI تلفظ

بازی ها دسته بندی


فندق بازی ویژه شب هفت زایمان یا پس از شام ختنه سوران است. در قدیم فندق بازی تا صبح طول می کشید. فندق را میزبان به تساوی میان مهمانان تقسیم می کرد سپس برد و باخت فندق شروع می شد.apps