پورتال جامع گیلان


چرخی

ČARXI تلفظ

بازی ها دسته بندی


نوعی توپ بازی دخترانه است و تقریبا مختص دختر مدرسه ای ها می باشد. یک توپ کوچک با اندازه و به شباهت توپ تنیس وسیله بازی است. دو یا چند نفر در بازی شرکت می کنند. چگونگی بازی به شرح زیر است: بازیکن دور خود می چرخد و در ازای هر دور چرخیدن یک دفعه توی سر توپ می زند و تعداد دفعاتی که روی توپ می زند شمارش می کند. مثلا می گوید: یک و ،دو و، سه و، چهار و پنج و الی آخر. هربار که توپ زمین بخورد بازیکن سوخته (باخته) محسوب می شود و به حکم مقررات بازی توپ را بایستی تحویل نفر بعدی بدهد. هرکس که زودتر بسوزد، کمتر توپ بزند، بازنده و هرکس دیرتر بسوزد برنده می شود.apps