پورتال جامع گیلان


پا ایشکیل

PÂ-IŠKIL تلفظ

لوازم و ابزار های خانگی دسته بندی


طنابی که یک سر آن را به شاخ و سر دیگر آن را به دست گاو می بندند. پاایشکیل مانع از آن می شود که گاو در برود و یا داخل باغ و مزرعه شود

ایجاد مانع و مشکلapps