پورتال جامع گیلان


پاپاخ

PÂPÂX تلفظ

پرنده ها دسته بندی


این پرنده در گیلان نامه آقای سرتیپ پور (دست گل سرخ) در اصل دسته گلسرخ و در گیلان، در گذرگاه زمان آقای فخرائی نوعی کفات معرفی شده است.apps