پورتال جامع گیلان


اشتالو توشک بازی

ASHTALU-TUSHK-BAZI تلفظ

بازی ها دسته بندی


هسته هلو بازی. هسته هلو را به ردیف روی زمین کاشته و از دور با آپار می زنند. (رجوع شود به: آپار)apps