پورتال جامع گیلان


فوندوق بازی

FUNDOQ-BÂZI تلفظ

بازی ها دسته بندی


فندق بازی از تفریحات شب هفت زائو و ولیمه ختنه سوران است. بعد از شام صاحب مجلس به فراخور خود از یک گونی تا چند کیلو فندق را بین حضار تقسیم می کند. آنگاه بازی تا صبح ادامه می یابد.apps