پورتال جامع گیلان


گوخوری گب

GOXURI-GAB تلفظ

اصطلاح ها دسته بندی


گه زیادی خوردن

فضولی زیادی

سخن نامربوط

حرف زیادی

حرف گنده تر از دهن

غلط اضافه

حرف نابجا

سخن بیجاapps