پورتال جامع گیلان


گب به سر کودن

GAB-BE-SAR-KUDAN تلفظ

اصطلاح ها دسته بندی


حرف تو حرف کردن

با زرنگی موضوع صحبت را عوض کردن

حرف به سر کردنapps