پورتال جامع گیلان


گب گبه سر آوردن

GAB-GABE-SAR-AVARDAN تلفظ

فعل ها دسته بندی


حرف به سر کردن

حرف توی حرف آوردنapps