پورتال جامع گیلان


ایشکته

ISHKATE تلفظ

حشره ها دسته بندی


از حشرات است. این حشره از میجیک سوب (سوف) تولید شده و مثل کنه به بدن گاه و اسب می چسبد.apps