پورتال جامع گیلان


پئله

PE:LE تلفظ

حشره ها دسته بندی


پیله غلاف تخم گیاهی یا پوشش کرم برخی از حشرات است. ماده ای است که نوزاد بسیاری از حشرات از جمله کرم ابریشم ترشح کرده و آن را به دور خود می تند. پیله محفظه ای است که کرم ابریشم در دوران قبل از کامل شدن در درون آن زندگی می کند. درباره غلاف تخم می توان پیله درخت لیلکی یا درخت اقاقیا و گلیسین را مثال زد. هر 5 من پیله یک من ابریشم می دهد.apps