پورتال جامع گیلان


زرده ملیجه

ZARDE-MALIJE تلفظ

پرنده ها دسته بندی


از پرندگان به جثه بلبل است

مقامی در موسیقی محلی استapps