پورتال جامع گیلان


پات

PÂT تلفظ

سایر حیوانات دسته بندی


پوست کندن پاچ باقلا و باقلای مازندرانی از پوست دوم (پوست کنی اول را پاکودن و پوست کنی دوم را پات کودن گویند)

کرم حبوباتapps