پورتال جامع گیلان


چموش پاتاوه کودن

ČAMUŠ-PÂTÂVE-KUDAN تلفظ

فعل ها دسته بندی


کفش پوشیدن و مچ پیچ بستن و آماده حرکت شدنapps