پورتال جامع گیلان


ایژگر

IZHGAR تلفظ

سایر گیاه ها دسته بندی


شاخه نازک درخت توت که برگ هایش را کرم ابریشم خورده باشد

ترکه ای که پرچین را با آن می بافند.apps