پورتال جامع گیلان


زوغاله

ZUQALE تلفظ

پرنده ها دسته بندی


پرنده ای صحرایی نوک دراز که نوکش کمی خمیدگی دارد.apps