پورتال جامع گیلان


قوپی امون

QUPI-AMON تلفظ

فعل ها دسته بندی


بلوف زدن

شاخ و شونه کشیدن

کرکری خواندن

کله شقی کردنapps