پورتال جامع گیلان


قجه

QAJE تلفظ

حشره ها دسته بندی


حشره بسیار ریزی که در آبگیر ها، آب های راکد، مرداب ها و چاه های قدیمی منازل دیده می شودapps