پورتال جامع گیلان


پت

PAT تلفظ

حشره ها دسته بندی


بید (حشره)

کرم چوب خوار

گرد و خاک اره مانند ناشی از بیدخوردگیapps