پورتال جامع گیلان


آب جیگیفتن

ÂB-JIGIFTAN تلفظ

فعل ها دسته بندی


آب برداشتن

آب کشیدن یا برداشتن آب از چاه

برآوردن آب از چاهapps