پورتال جامع گیلان


تیری پیری

TIRI-PIRI تلفظ

بدون دسته بندی دسته بندی


سیاهی رفتن سر یا چشم

سرگیجه

مختل شدن دید

تاریک شدن جلو چشمapps