پورتال جامع گیلان


توندی

TUNDI تلفظ

بدون دسته بندی دسته بندی


تندی

تغییر

تشدد

اوقات تلخی

کج خلقی

بد اخلاقیapps