پورتال جامع گیلان


بوجور امون

BUJOR-AMON تلفظ

فعل ها دسته بندی


بالا آمدن

جوانه زدن

برآمدن

رشد کردن

روییدن

سبز شدنapps