پورتال جامع گیلان


برموم

BARMUM تلفظ

بدون دسته بندی دسته بندی


موم سیاه رنگی را که زنبور عسل قبل از تهیه (شان) و ساختن عسل درز های کندو را با آن مسدود می سازد، برموم می گویند. برای شخصی که رگ های دستش به دلیلی در شرف خشک شدن باشد پزشکان سنتی گیلان مالش دادن برموم را تجویز می کنند، چراکه مالش دادن و فشردن برموم نرم رگ ها و عضله های دست را به کار اناخته و خون را در آنها به جریان می اندازد.apps