پورتال جامع گیلان


باقی محل

BAQI-MAHAL تلفظ

بدون دسته بندی دسته بندی


از اصطلاحات دوره ارباب و رعیتی است. باقی بدهی زارعانه به ارباب را می گفتند

باقیمانده

باقی مانده مال اجاره رعیتیapps