پورتال جامع گیلان


پم

PAM تلفظ

بدون دسته بندی دسته بندی


مشت (به صورت پیمانه) یک مشت کشمش یا یک مشت برنج، شاید مقصود همان پیمانه باشدapps