پورتال جامع گیلان


چوبکابند

ČUBKÂBAND تلفظ

بدون دسته بندی دسته بندی


شکسته بند سنتی و محلی. چوبکابند ها محل شکستگی را به عوض آنکه گچ بگیرند با چوب و تخته می بندند.apps