پورتال جامع گیلان


میان دوزه

MYÂN-DUZE تلفظ

بازی ها دسته بندی


بازی رایج در گیلان شرقی خصوصا در آستانه اشرفیه. نفس بازی، خویشتن را از میان دو نفر دزدیدن و گریختن باشد.apps