پورتال جامع گیلان


آبروگیر

ÂBRUGIR تلفظ

بدون دسته بندی دسته بندی


چهار سوراخ وسط دیوارهای قایق که در آن 4 لاستیک نصب کرده و پاروها را از سوراخ ها می‌گذارنند.apps