پورتال جامع گیلان


پرچمچه

PAR-ČAMČE تلفظ

پرنده ها دسته بندی


در اصطلاح کبوتربازان، کبوتری را گویند که پرش را کشیده باشند ولی پر تازه به گونه ای جدید روئیده باشد که کبوتر امکان پروازداشته باشدapps