پورتال جامع گیلان


پرتخت

PAR-TAXT تلفظ

پرنده ها دسته بندی


در اصطلاح کبوتربازان، کبوتری را گویند که پرهای کنده اش دوباره بخوبی روئیده باشدapps