پورتال جامع گیلان


آبخانه

ÂBXÂNE تلفظ

لوازم و ابزار های خانگی دسته بندی


ظرف سفالین است که به عنوان آبریزگاه و عوض‌لگن، در گهواره زیر نوزادی می‌گذارند

شاش دان نوزاد گهواره اییapps