پورتال جامع گیلان


طوقی

TOQI تلفظ

پرنده ها دسته بندی


کبوتر تمام سفیدی که در دور گردن حلقه ای به رنگ دیگر داشته باشدapps