پورتال جامع گیلان


فترات کاشتن

FATARÂT-KŠTAN تلفظ

فعل ها دسته بندی


بیداد کردن

از ظلم و غارت و بدکاری چیزی فروگذار نکردن

غارت نمودن

هیهات کردن

به تاراج بردن

به یغما بردنapps