پورتال جامع گیلان


لیست کلمات با حرف ش

شاگردانکی ŠÂGARDÂNAKI
شور واشور دگان ŠOR-VŠOR-DEGÂN
شور واشور درگادن ŠOR-VŠOR-DARGÂDAN
شاآل SHAAL
شالانک SHALANEK
شال بوک SHAL-BUK
شابار SHABAR
شاپکا SHAPKA
شاپلاق SHAPLAQ
شاپوری لیباس SHAPURI-LIBAS
شاتور شلخته SHATUR-SHALAXTE
شاخا اوسادن SHAXA-USADAN
شاخانن SHAXA-NAN
شاخرز SHAXE-RAZ
شاشوره زوبیده SHASHURE-ZUBEYDE
شاشوره کوس SHASHUREKUS
شاغوز دار SHAQUZ-DAR
شاقه SHAQE
شاکاکائی SHA-KAKAI
شاکولی SHA-KULI

تعداد صفحات: 11

تعداد کلمات: 209

تعداد نمایش در هر صفحه: 20

apps