پورتال جامع گیلان


لیست کلمات با حرف ب

بمرده پیچازای BEMARDE-PIČÂ-ZÂY
به گول کولی BE-GULE-KULI
بابا BABA
باباخان تیر کمان BABAXANE-TIR-KAMAN
بابا ریش BABA-RISH
باباقوری BABAQURI
باباگندم BABAGANDOM
باج BAJ
با جابه سرا دن BA-JABE-SARA-DAN
با جابه ولا دن BA-JABE-VELA-DAN
باج اوغلی BAJOQLI
باجی BAJI
باختابار BAXTABAR
باد BAD
بادام چورکی BADAM-CHURKI
بادخایه BAD-XAYE
بادخوره BAD-XURE
بادرنجبویه BADRANJBUYE
بادرنگ BADRANG
بادرنگ بو BADRANG-BU

تعداد صفحات: 18

تعداد کلمات: 344

تعداد نمایش در هر صفحه: 20

apps