پورتال جامع گیلان


لیست کلمات با حرف ن

فارسی گیلکی
نا آزموده ناموج
نا آزموده نوکوده کار
نا آگاهانه نانستبو
نا امید شدن اومید واون
نا خواهی از روی تنبلی چی تین
نا مرتب دورشین
ناامید شدن اومید واون
نابجا کج و لوچ
نابرادری نابراری
نابود بی پا
نابود شدن بی پا بوستن
نابود کردن بی پا کودن
ناپدری ماره مرد
ناپدری ناپئری
ناتو جلب
ناتو الپر
ناتوان شل
ناتوانی ناتانی
ناتوانی و بی حالی زافچین
ناجنس جلب

تعداد صفحات: 30

تعداد کلمات: 583

تعداد نمایش در هر صفحه: 20

apps