پورتال جامع گیلان


لیست کلمات با حرف ش

فارسی گیلکی
شاباش فورشان
شابیزک مند غوره
شاخ به شاخ زدن ایججی
شاخ حریف را شکستن تنگه خورده کودن
شاخ و شانه کشیدن چوسی امون
شاخ و شونه کشیدن قوپی امون
شاخه شاقه
شاخه تر راکه
شاخه تمشک بولبوله
شاخه تیغ دار بلته تمش
شاخه درخت خال
شاخه درخت مخصوص پرچین کردن آجار
شاخه سبز و جوان بولبوله
شاخه شاخه چکه چکه
شاخه کردن بوته تک ایگادن
شاخه کردن درخت تک ایگادن
شاخه مخصوص سوزاندن آجار
شاخه نازک بولبوله
شاخه نازک درخت توت ایژگر
شاخه های درخت خالان

تعداد صفحات: 17

تعداد کلمات: 321

تعداد نمایش در هر صفحه: 20

apps