پورتال جامع گیلان


لیست کلمات با حرف ر

فارسی گیلکی
راز فسق
راز را لو دادن جراستن
رازی را فاش کردن جار زن
راس لچگی
راست بالا زربین
راست شدن آلت تناسلی ویریشتن
ران بند اسب رانکی
راندن دترانن
راندن رانن
راندن اتومبیل فوراندن
راندن حیوان فوراندن
رانندگی فوراندن
رانندگی کردن رانن
راننده اوتولچی
راننده غلطک راکوبچی
راننده ماشین جاده صاف کن راکوبچی
راوی نقل گو
راه مدار
راه آب آبه را
راه افتادن را دکفتن

تعداد صفحات: 18

تعداد کلمات: 350

تعداد نمایش در هر صفحه: 20

apps