پورتال جامع گیلان


لیست کلمات با حرف د

فارسی گیلکی
داخل کردن دگادن
داد هارای
داد هرای
داد ذهار
داد داشتن هارای داشتن
داد زدن ذهار زن
داد زدن ذهار کودن
داد و بیداد ایجگره
داد و بیداد کردن هارای کودن
داد و ستد فادن فاگیر
داد و ستد عوض دکش
داد و فریاد کردن هارای کودن
داداش ابرار
داداش اداش
داداش برار
داداش ها براران
دادن فادن
دادن هادن
دادن دئن
دار حصیر بافی پلار

تعداد صفحات: 42

تعداد کلمات: 835

تعداد نمایش در هر صفحه: 20

apps