پورتال جامع گیلان


لیست کلمات با حرف ب

فارسی گیلکی
با امرا
با احتیاط آرامه
با احتیاط یاواشه
با اطلاع قبلی دانسته بو
با او اونی مرا
با این انی مرا
با حالت تهاجمی فوخوس فوخوس
با حقه چیزی را گرفتن تلکه
با خبر واخبر
با خود خو امرا
با خودش خو امرا
با داس بریدن وارجن
با دست ساییدن دس آسین
با دست مالش دادن دس آسین
با زبان بازی از کسی حرف کشیدن جکش کودن
با زبان بی زبانی لال لالکی
با زرنگی بحث را عوض کردن حرف به سرکودن
با زور به جلو راندن فترگانن
با زور به خورد دیگری دادن خورانن
با زور جلو بردن فوتورکانن

تعداد صفحات: 63

تعداد کلمات: 1248

تعداد نمایش در هر صفحه: 20

apps