پورتال جامع گیلان


لیست کلمات با حرف ا

فارسی گیلکی
آب او
آب افتادن آب جکفتن
آب افتادن خربزه دلخاستن
آب افتادن دهان آب جکفتن
آب افتادن غذا آب جکفتن
آب افتاده آب بیده
آب افتاده آب جکفته
آب باز شینوب باز
آب بد طعم و بی مزه شتال
آب برداشتن آب جیگیفتن
آب برداشتن از چاه آب جیگیفتن
آب برداشتن از چشمه آب ویگیفتن
آب برداشته آب بیده
آب بینی دوماغ وینیزک
آب پر عمق جولفه آب
آب پس مانده فسفاله آب
آب پس مانده شالیزار فکال آب
آب تفاله چای فسفاله آب
آب تنی سر و جان شورا
آب تیره و تار چوله آب

تعداد صفحات: 58

تعداد کلمات: 1158

تعداد نمایش در هر صفحه: 20

apps